Kvalitet & Miljö

Kvalitet inom grävning, entreprenad samt mark- och schaktarbeten


Ericson i Lima AB, dess personal och leverantörer, ska tillsammans genom aktiva insatser medverka till att vårt primära mål nås - nöjda kunder.
 
Genom noggrann och systematisk planering, yrkesskickligt utförande och ett arbetsklimat som stimulerar ständiga förbättringar arbetar vi för att alltid uppfylla eller överträffa kundens krav och förväntningar så att vi förtjänar ett rykte som en effektiv, eftertraktad och prisvärd entreprenör.
 
Vårt ledningssystem grundar sig på krav och principer enligt ISO 9001:2008.
miljöansvar inom markarbeten samt schaktarbetenmiljöansvar inom markarbeten samt schaktarbeten
miljömässigt alternativ för kunder inom mark- och schaktarbeten samt grävningmiljömässigt alternativ för kunder inom mark- och schaktarbeten samt grävning

Miljöansvar


Miljöfrågan är en av vår tids största utmaningar och vi på Ericson i Lima AB arbetar aktivt för att ständigt förbättra oss och ta vårt ansvar på bästa sätt.
​​​​​​​
Genom en modern och effektiv maskinpark och med effektiva arbetsmetoder ska vi vara ett miljömässigt bra alternativ för våra kunder.
 
Vårt miljöarbete sker med stöd av ISO 14001:2004.
Personalen ska fortlöpande erhålla lämplig utbildning för att aktivt kunna medverka i vårt arbete för en bättre miljö.
Vi ska, med marginal, klara kraven i gällande lagar och förordningar.
Vi ska informera, påverka och ställa krav på våra leverantörer.
Miljöarbetet ska följas upp och redovisas för intresserade.
Vi ska informera våra kunder om lämpliga lösningar och andra miljöförbättrande åtgärder.

Arbetsmiljö


Arbete inom mark- och anläggningsentreprenader kan vara riskfyllt om man inte har den kunskap och de rutiner som behövs. Därför ska vi i ledningen för Ericson i Lima AB tillse att våra anställda, innan de ger sig ut i denna miljö, har den kunskap och de rutiner som krävs för att genomföra arbetet på ett för alla säkert sätt.
 
Förutom att följa Arbetsmiljöverkets krav ska vi även följa kunders krav och rutiner.
 
Tillsammans med vår personal, andra entreprenörer och kunder arbetar vi för att förhindra att ohälsa eller olyckor uppstår. Vi strävar efter ett arbetsklimat präglat av engagemang och delaktighet och ska inte uppmuntra till ökat risktagande.
kunskap om entreprenad, grävning samt mark- och schaktarbetenkunskap om entreprenad, grävning samt mark- och schaktarbeten